mercado stephanie dypoint teaparty plexi printmaking
The Tea Party, 2008
 
drypoint, Ed. 30 
14 x 11"