mercado stephanie drypoint plexi printmaking
Ladies Night, 2015
drypoint with gouache, Ed.12
10 x 9-3/4"